Objectius

Portada Comissió

Objectiu general

Reforçar els processos de descentralització i autonomia local amb la finalitat de millorar la governança local en totes les regions del món.

Objectius específics

Per tal de treballar cap a la consecució de l’objectiu general, la Comissió s’ha fixat els següents objectius específics:

 1. Millora de les capacitats dels governs locals, per avançar cap a l’enfortiment de la democràcia, la descentralització i l’autonomia local
 2. Creació d’espais d’intercanvi i debat 
 3. Observació i anàlisis de la realitat 
 4. Foment de la investigació en matèria de descentralització i autonomia local 
 5. Incidència política

Accions

Els diferents objectius específics s’aniran concretant a través de diverses iniciatives i accions:

 1. Contribuir a la promoció dels principis de l’autonomia local i la descentralització mitjançant:
  a) accions de formació
  b) assessorament puntual 

 2. Afavorir l’intercanvi d’informació mitjançant les següents iniciatives:
  c) seminaris acompanyats d’una conferència anual
  d) celebració de jornades i encontres sobre temes monogràfics amb la participació de professionals i experts
  e) creació d’un espai web interactiu
  f) elaboració i difusió d’un butlletí electrònic mensualelaboració i difusió d’una revista bianual 

 3. Recolzar el treball d’observació i seguiment dels processos de descentralització a les diferents regions del mon mitjançant:
  g) l’impuls dels treballs de l’Observatori sobre Democràcia Local i Descentralització (GOLD)
  h) garantir l’explotació i difusió dels resultants de l’Observatori
  i) publicació dels resultants dels encontres i conferències
  j) s’explotarà la possibilitat de publicar estudis monogràfics sobre els principals aspectos relacionats amb la descentralització i l’autonomia local 

 4. Fomentar la investigació en matperia de descentralizació i autonomia local a través de:
  k) elaboració d’una base de dades que inclogui als principals experts a la material
  l) creació d’un premi d’investigació destinat a fomenter l’estudi dels processos de descentralització a universitats i centres d’investigació

 5. Afavorir l’incidència política dels resultats derivats dels treballs de la Comissió DAL davant d’organismes internacionals i Estats.