Glossari

D’entre les tasques de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU destaca la de contribuir als debats sobre la descentralització. Per això és clau partir del fet que la descentralització no és un fi per sí mateix sinó un mitjà per tal de millorar les condicions de vida de la ciutadania. Així mateix, un dels principals prerequisits per a traduir la descentralització de la teoria a la pràctica és la bona comprensió del concepte.

Amb aquest objectiu, la Comissió llança aquest Glossari que, sense voluntat de ser exhaustiu, presenta una sèrie de definicions de conceptes clau en el treball dels governs locals i dels seus socis com, per exemple, “descentralització”, “autonomia local”, subsidiarietat” i “governança local”, elaborats per la mateixa Comissió, així com seleccionats a partir de documents de referència, publicacions d’organismes internacionals i d’experts.

Conscients de la dificultat de definir aquests termes de forma completa i consensuada, amb aquesta primera proposta de glossari esperem inspirar un debat obert i constructiu que ens permeti avançar cap a una concreció del que entenem per cadascun d’aquests termes, partint de l’experiència dels propis governs locals i dels seus socis. Els animem a enviar al Secretariat de la Comissió les seves contribucions i aportacions a les definicions seleccionades, així com noves entrades al glossari.